EN

Search
Close this search box.

Asukastoiminta

Asukastoiminta Kotikulmalla

Asukas itse on asumisen asiantuntija. Asiakkaanamme vaikutat asumiseesi – ihan oikeasti. Kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteisiin tapahtumiin ja vaikuttaa asumisen viihtyvyyteen. Samalla syntyy naapuriverkostoja, jotka tuovat turvaa ja laatua elämään.

Asukastoiminta on monimuotoista tekemistä asuinympäristön hyväksi. Yhteinen toiminta ei vaadi isoja ponnisteluja, ja kukin osallistuu aina oman osaamisensa ja jaksamisensa mukaan. Pienetkin teot innostavat toisia luomaan yhteisöllisyyttä ja sitä kautta mukavampaa asumista. Ideat on tehty toteutettaviksi – ja asukastoiminta antaa siihen eväät!

Asukastoimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Siksi ei kannata lannistua, vaikka kaikkia asukkaita ei saisikaan mukaan.

Miten mukaan?

Kaikki halukkaat pääsevät asukastoimintaan mukaan. Jos haluat parantaa talosi viihtyvyyttä ja osallistua sen asioiden hoitamiseen, tartu toimeen. Alkuun pääset ottamalla asiat rohkeasti puheeksi talon tapahtumissa, kokouksissa ja vaikka pihalla muiden asukkaiden kanssa.

Aktiivinen asukastoiminta lisää

ja vähentää

Asukasdemokratian toimintaperiaatteet

Aravuokrataloissa on voimassa laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990). Tutustu lakiin tästä.

Laki antaa asukkaille oikeuden vaikuttaa, antaa lausuntoja päätöksentekoon vuokralaisten asemaan liittyvissä asioissa muun muassa talousarvion laadinnan, korjaustoimenpiteiden yms. järjestämisen osalta ja antaa oikeuden nimetä edustajansa Riihimäen Kotikulma Oy:n hallitukseen.

Lain tarkoituksena on parantaa tiedonjakoa omistajayhteisön menettelytavoista, hallinnosta, asumiskustannusten muodostumisesta yms. sekä lisätä asumisyhteisöjen asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Asuntokohteella = talolla = asumisyhteisöllä tarkoitetaan yhtä vuokranmääritysyksikköä mikä muodostaa yhden kokonaisuuden. Asuntokohde voi muodostua yhdestä tai useammasta samaan vuokranmääritysyksikköön kuuluvasta talosta.

Asukkaiden kokous

Vuokralaisilla on oikeus kokoontua asuntokohteen mahdollisissa kokous- tai kerhotiloissa, tai muussa tarkoituksenmukaisessa paikassa käsittelemään asumisyhteisön asioita. Kokouksella on oikeus tehdä niiden kehittämistä koskevia ehdotuksia.

Riihimäen Kotikulma Oy:n edustajalla on oikeus tulla kokouksessa kuulluksi.

Asukaskokous on asukastoiminnassa ylin päättävä elin, joka valitsee asukastoimikunnan. Yhteishallintalain mukainen Riihimäen Kotikulma Oy:n asukaskokous pidetään vuosittain. Kokouksessa valitaan asukastoimikunnat sekä itäiselle että läntiselle puolelle.

Asukkaiden kokouksen koolle kutsuminen ja laillisuus

Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle ko. asuntokohteen asukastoimikunta, tai mikäli sitä ei ole, kokouksen kutsuu koolle asukkaiden pyynnöstä Riihimäen Kotikulma Oy:n edustaja.

Asukaskokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa tai kun vähintään 1/10 asuntokohteen äänioikeutetuista vuokralaisista sitä vaatii. Kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiseen huoneistoon jaetulla ilmoituksella ja talon ilmoitustaululle asetetulla ilmoituksella.

Päätöksenteko asukkaiden kokouksessa

Äänioikeutettuja asukaskokouksessa ovat 18 vuotta täyttäneet asuntokohteessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Samaan toimielimeen ei saa valita useampia kuin yksi henkilö samasta huoneistosta. Kokouksen päätökseksi tulee mielipide, mitä enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänten enemmistöllä ratkaistavissa asioissa ratkaisee äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni, vaaliasiassa kuitenkin arpa. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta on asukkaiden edustaja Riihimäen Kotikulma Oy:n suuntaan. Asukastoimikunta päättää itsenäisesti sille annetun vuosittaisen toimintamäärärahan käytöstä ja järjestää kohteen asukkaiden intressien mukaista toimintaa. Asukastoimikunnan kokoukset ovat kaikille avoimia, joten sinne voi tulla kuka tahansa asukas kuuntelemaan ja kertomaan mielipiteensä talon asioista. Asukastoimikunnan järjestämistä tapahtumista tiedotetaan aina ilmoitustauluilla.

Asukaskokous valitsee keskuudestaan Kotikulman asukkaita asukastoimikuntaan. Asukastoimikunnan toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Asukastoimikunnan jäsenellä on oikeus kesken toimikauden erota, jolloin asukaskokous voi valita eron saaneen tilalle uuden jäsenen. Eroamisesta on ilmoitettava asukastoimikunnan puheenjohtajalle. Asukastoimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden asukkaiden kokouksen päätöksellä. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Puheenjohtajan erotessa asukastoimikunta järjestäytyy uudelleen. Asukastoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Asukastoimikunnan tehtävänä on:

Riihimäen Kotikulma Oy:n tiedonantovelvollisuus